สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2567 -2568
ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567-2568
ประกาศ ฉบับที่ 17/2566 เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ และ พัดลมดูดอากาศ จำนวน 4 รายการ
ประกาศ ฉบับที่ 16/2566 เรื่องเงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประกาศ ฉบับที่ 13/2566 เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.3 ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 3
ประกาศ ฉบับที่ 10/2566 เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ประกาศ ฉบับที่ 9/2566 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ ฉบับที่ 8/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ ฉบับที่ 7/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ ฉบับที่ 6/2566 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
ประกาศ ฉบับที่ 5/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 3/ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(สมทบ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี สฌ.สธ.ลพ2
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(สามัญ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี สฌ.สธ.ลพ2
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 2 เป็นกรณีพิเศษ
ประกาศ ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
ประกาศ ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
ประกาศ ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 -2567
ประกาศ ฉบับที่ 26/2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล
ประกาศ ฉบับที่ 25/2565 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ประกาศ ฉบับที่ 24/2565 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เพิ่มเติม ประจำปี 2566
ประกาศ ฉบับที่ 23/2565 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ์
ประกาศ ฉบับที่ 22/2565 เรื่อง การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ ATM เนื่องในวันออมแห่งชาติ

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน