สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

ประกาศ ฉบับที่ 21/2565 เรื่อง ปิดทำการสหกรณ์
ประกาศ ฉบับที่ 20/2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ประกาศ ฉบับที่ 18/2565 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 - 2567
ประกาศ ฉบับที่ 19/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 17/2565 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565
ประกาศ ฉบับที่ 16/2565 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
ประกาศ ฉบับที่ 15/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประกาศ ฉบับที่ 14/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ฉบับที่ 13/2565 เรื่องการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพักชำระต้นเงินกู้ ประเภทสามัญ
ประกาศ ฉบับที่ 12/2565 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญสำหรับ พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดลำพูน
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 2 เป็นกรณีพิเศษ
ประกาศ ฉบับที่ 11/2565 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ครั้งที่ 2
ประกาศ ฉบับที่ 10/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ครั้งที่ 2
ประกาศ ฉบับที่ 9/2565 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขลำพูน จำกัด
มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกจากการระบาดของเชื้อโรค โควิด-19 (2565)
ประกาศ ฉบับที่ 7/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประกาศ ฉบับที่ 3/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ประกาศ ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ประกาศ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล
ประกาศ ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ประกาศ ฉบับที่ 19/2564 เรื่องผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หน่วยอำเภอบ้านธิ
ประกาศ ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง รับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หน่วย อำเภอบ้านธิ ประจำปี 2565 - 2566
ประกาศ ฉบับที่ 17/2564 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ประกาศ ฉบับที่ 16/2564 เรื่อง บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน