รายงานข้อมูลจำนวนสมาชิกแยกตามหน่วยงาน ข้อมูลอัพเดพ 20 พ.ค. 2565จำนวนสมาชิกแยกตามหน่วยงาน ข้อมูลณ 20 พ.ค. 2565
รหัสหน่วยงาน
หน่วยงาน
จำนวนสมาชิก
0010 สนง.สสจ.ลำพูน (ราชการ)
79
0012 สนง.สสจ.ลำพูน(พนักงานราชการ)
10
0020 สสอ.เมืองลำพูน (ราชการ)
85
0030 สสอ.ป่าซาง (ราชการ)
60
0040 สสอ.แม่ทา (ราชการ)
37
0050 สสอ.บ้านโฮ่ง (ราชการ)
38
0060 สสอ.ลี้ (ราชการ)
61
0070 สสอ.ทุ่งหัวช้าง (ราชการ)
20
0071 สสอ.ทุ่งหัวช้าง(ลูกจ้างประจำ)กรมอนามัย
1
0080 สสอ.บ้านธิ (ราชการ)
11
0090 โรงพยาบาลป่าซาง (ราชการ)
93
0092 รพ.ป่าซาง (พนักงานราชการ)
2
0100 โรงพยาบาลแม่ทา (ราชการ)
68
0102 รพ.แม่ทา(พนักงานราชการ)
3
0110 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง (ราชการ)
78
0112 รพ.บ้านโฮ่ง (พนักงานราชการ)
1
0220 โรงพยาบาลลี้ (ราชการ)
118
0222 รพ.ลี้(พนักงานราชการ)
1
0330 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง (ราชการ)
67
0331 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง(ราชการ)กรมอนามัย
1
0332 รพ.ทุ่งหัวช้าง(พนักงานราชการ)
1
0440 โรงพยาบาลบ้านธิ (ราชการ)
58
0442 รพ.บ้านธิ(พนักงานราชการ)
2
0550 โรงพยาบาลลำพูน (ราชการ)
563
0551 โรงพยาบาลลำพูน (ลูกจ้างประจำ)
39
0553 โรงพยาบาลลำพูน (พนักงานของรัฐ)
28
0660 สสอ.เวียงหนองล่อง (ราชการ)
18
0770 รพ.เวียงหนองล่อง (ราชการ)
40
1010 สนง.สสจ.ลำพูน (สมาชิกสมทบ)
2
1020 สสอ.เมืองลำพูน (สมาชิกสบทบ)
9
1030 สสอ.ป่าซาง (สมาชิกสมทบ)
4
1040 สสอ.แม่ทา (สมาชิกสมบท)
12
1050 สสอ.บ้านโฮ่ง (สมาชิกสมทบ)
1
1060 สสอ.ลี้ (สมาชิกสมทบ)
23
1070 สสอ.ทุ่งหัวช้าง (สมาชิกสมทบ)
1
1080 สสอ.บ้านธิ (สมาชิกสมทบ)
3
1090 รพ.ป่าซาง (สมาชิกสมทบ)
23
1100 รพ.แม่ทา (สมาชิกสมทบ)
14
1110 รพ.บ้านโฮ่ง (สมาชิกสมทบ)
18
1220 รพ.ลี้ (สมาชิกสมทบ)
40
1330 รพ.ทุ่งหัวช้าง (สมาชิกสมทบ)
20
1440 รพ.บ้านธิ (สมาชิกสมทบ)
13
1551 โรงพยาบาลลำพูน (สมาชิกสมทบ)
186
1770 รพ.เวียงหนองล่อง (สมาชิกสมทบ)
1
2010 สนง.สสจ.ลำพูน (ลูกจ้างประจำ)
3
2030 สสอ.ป่าซาง (ลูกจ้างประจำ)
1
2060 สสอ.ลี้ (ลูกจ้างประจำ)
1
2090 รพ.ป่าซาง (ลูกจ้างประจำ)
4
2100 รพ.แม่ทา (ลูกจ้างประจำ)
2
2110 รพ.บ้านโฮ่ง (ลูกจ้างประจำ)
13
2220 รพ.ลี้ (ลูกจ้างประจำ)
10
2330 รพ.ทุ่งหัวช้าง (ลูกจ้างประจำ)
9
2440 รพ.บ้านธิ (ลูกจ้างประจำ)
6
2660 สสอ.เวียงหนองล่อง(ลูกจ้างประจำ
1
2770 รพ.เวียงหนองล่อง (ลูกจ้างประจำ
2
2900 สมาชิกสมทบ (ภาคพิเศษ)
69
3010 สสจ.ลำพูน (บำนาญ)
229
3011 สสจ.ลำพูน (บำเหน็จรายเดือน)
41
3020 โรงพยาบาลลำพูน (บำนาญ)
141
3021 โรงพยาบาลลำพูน (บำเหน็จรายเดือน)
53
4000 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
7
5000 ส่วนกลาง
63
5100 สมาชิกสมทบ (ส่วนกลาง)
14
รวม
2,622