รายงานข้อมูลจำนวนสมาชิกแยกตามหน่วยงาน ข้อมูลอัพเดพ 31 พ.ค. 2566จำนวนสมาชิกแยกตามหน่วยงาน ข้อมูลณ 31 พ.ค. 2566
รหัสหน่วยงาน
หน่วยงาน
จำนวนสมาชิก
0010 สสจ.ลำพูน (ข้าราชการ)
73
0012 สนง.สสจ.ลำพูน (พนักงานราชการ)
12
0020 สสอ.เมืองลำพูน (ข้าราชการ)
69
0030 สสอ.ป่าซาง (ข้าราชการ)
54
0040 สสอ.แม่ทา (ข้าราชการ)
32
0050 สสอ.บ้านโฮ่ง (ข้าราชการ)
34
0060 สสอ.ลี้ (ข้าราชการ)
54
0070 สสอ.ทุ่งหัวช้าง (ข้าราชการ)
13
0071 สสอ.ทุ่งหัวช้าง(ลูกจ้างประจำ)กรมอนามัย
1
0080 สสอ.บ้านธิ (ข้าราชการ)
3
0090 โรงพยาบาลป่าซาง (ข้าราชการ)
93
0092 รพ.ป่าซาง (พนักงานราชการ)
3
0100 โรงพยาบาลแม่ทา (ข้าราชการ)
67
0102 รพ.แม่ทา(พนักงานราชการ)
3
0110 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง (ข้าราชการ)
78
0112 รพ.บ้านโฮ่ง (พนักงานราชการ)
1
0220 โรงพยาบาลลี้ (ข้าราชการ)
110
0222 รพ.ลี้(พนักงานราชการ)
3
0330 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง (ข้าราชการ)
65
0331 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง(ข้าราชการ)กรมอนามัย
1
0332 รพ.ทุ่งหัวช้าง(พนักงานราชการ)
1
0440 โรงพยาบาลบ้านธิ (ข้าราชการ)
59
0442 รพ.บ้านธิ(พนักงานราชการ)
2
0550 โรงพยาบาลลำพูน (ข้าราชการ)
576
0551 โรงพยาบาลลำพูน (ลูกจ้างประจำ)
31
0553 โรงพยาบาลลำพูน (พนักงานราชการ)
36
0660 สสอ.เวียงหนองล่อง (ข้าราชการ)
14
0770 รพ.เวียงหนองล่อง (ข้าราชการ)
43
0772 รพ.เวียงหนองล่อง (พนักงานราชการ)
3
1010 สนง.สสจ.ลำพูน (สมาชิกสมทบ)
1
1020 สสอ.เมืองลำพูน (สมาชิกสบทบ)
8
1030 สสอ.ป่าซาง (สมาชิกสมทบ)
4
1040 สสอ.แม่ทา (สมาชิกสมบท)
10
1050 สสอ.บ้านโฮ่ง (สมาชิกสมทบ)
1
1060 สสอ.ลี้ (สมาชิกสมทบ)
21
1070 สสอ.ทุ่งหัวช้าง (สมาชิกสมทบ)
1
1090 รพ.ป่าซาง (สมาชิกสมทบ)
24
1100 รพ.แม่ทา (สมาชิกสมทบ)
14
1110 รพ.บ้านโฮ่ง (สมาชิกสมทบ)
18
1220 รพ.ลี้ (สมาชิกสมทบ)
44
1330 รพ.ทุ่งหัวช้าง (สมาชิกสมทบ)
19
1440 รพ.บ้านธิ (สมาชิกสมทบ)
13
1551 โรงพยาบาลลำพูน (สมาชิกสมทบ)
195
1770 รพ.เวียงหนองล่อง (สมาชิกสมทบ)
2
2010 สนง.สสจ.ลำพูน (ลูกจ้างประจำ)
2
2030 สสอ.ป่าซาง (ลูกจ้างประจำ)
1
2060 สสอ.ลี้ (ลูกจ้างประจำ)
1
2090 รพ.ป่าซาง (ลูกจ้างประจำ)
1
2100 รพ.แม่ทา (ลูกจ้างประจำ)
1
2110 รพ.บ้านโฮ่ง (ลูกจ้างประจำ)
11
2220 รพ.ลี้ (ลูกจ้างประจำ)
9
2330 รพ.ทุ่งหัวช้าง (ลูกจ้างประจำ)
8
2440 รพ.บ้านธิ (ลูกจ้างประจำ)
5
2660 สสอ.เวียงหนองล่อง(ลูกจ้างประจำ
1
2770 รพ.เวียงหนองล่อง (ลูกจ้างประจำ
2
2900 สมาชิกสมทบ (ภาคพิเศษ)
69
3010 สสจ.ลำพูน บำนาญ
254
3011 สสจ.ลำพูน บำเหน็จรายเดือน
53
3020 โรงพยาบาลลำพูน บำนาญ
152
3021 โรงพยาบาลลำพูน บำเหน็จรายเดือน
61
4000 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
6
5000 ส่วนกลาง
66
5100 สมาชิกสมทบ ส่วนกลาง
17
6001 อบจ.ลำพูน (ข้าราชการ)
46
6101 รพ.สต. มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน (อปท)
2
6201 รพ.สต. บ้านป่าเลา อ.แม่ทา (อปท)
1
6601 รพ.สต.มะกอก อ.ป่าซาง (อปท)
1
6701 รพ.สต. บ้านห้วยไซ อ.บ้านธิ (อปท)
2
6702 รพ.สต. ห้วยยาบ อ.บ้านธิ (อปท)
1
รวม
2,682