รายงานข้อมูลสมาชิกแยกตามประเภท ข้อมูลอัพเดพ 28 ก.ย. 2566ข้อมูลสมาชิกแยกตามประเภท ข้อมูลอัพเดพ 28 ก.ย. 2566
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
สามัญ
424 1,763
2,187
สมทบ
159 342
501
รวม
583
2,105
2,688