รายงานข้อมูลสมาชิกแยกตามประเภท ข้อมูลอัพเดพ 11 ส.ค. 2565ข้อมูลสมาชิกแยกตามประเภท ข้อมูลอัพเดพ 11 ส.ค. 2565
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
สามัญ
434 1,715
2,149
สมทบ
155 333
488
รวม
589
2,048
2,637