สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ

สำหรับสมาชิกประเภทสมทบ