สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

รางวัลและความภาคภูมิใจ


รางวัลประเภทหน่วยงาน

2567

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567

2567

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ภาคเหนือ ประจำปี 2567

2567

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

2567

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566

2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีมาก
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

2566

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์มีผลงานดีเด่น อันดับ 2 ภาคเหนือ ประจำปี 2566

2565

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกการประกวดผลงาน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

2565

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

2564

ได้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกการประกวดผลงาน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

2563

ได้รับโล่ประกาศเกียรติเป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ภาคเหนือ ประจำปี 2563

2562

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

2561

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์ที่มีการกำกับดูแลองค์กรที่ตามหลักเกณฑ์ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2561

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

2561

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาตรฐาน สหกรณ์ ปี 2561 ระดับ ดีเลิศ

2560

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มี ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ระดับ ดีเลิศ ประจำปี 2560

2560

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560

2559

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2559

2559

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับคัดเลือกเป็น 100 สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2559

2558

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น(ขนาดใหญ่) ประจำปี 2558

2558

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่น ประจำปี 2558

2557

โล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์รายงานกิจการ ระดับดี ประจำปี 2557

2556

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์รายงานกิจการ ระดับดี ประจำปี 2556

2556

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICE) การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ปี 2556

2554

ได้รับใบประกาศนีย์บัตรได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2554

2548

ได้รับใบประกาศนีย์บัตรได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “สหกรณ์ต้นแบบ” ประจำปี 2548

2546

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2546

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน