สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารแบบฟอร์ม สสธท.ทั้งหมด

ใบสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสมทบ
ใบสมัครสมาชิกสสธท ประเภทสามัญ
สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561
สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา มารดา หรือ บุตรของสมาชิก
หนังสือแจ้งการโอนย้ายสมาชิก (สสธท.)แก้ไข
หนังสือแจ้งการลาออก
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล และที่อยู่
ใบตอบรับศูนย์ประสานงานและใบสมัครจนท.ศูนย์ประสานงาน
หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์
เข้าสู่ระบบสมาชิก