สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางอุทิศพร ยอดปวน

ผู้สอบบัญชี
นางชมพูนุท บัวจีน

คณะกรรมการบริหาร ชุดที่39/2561
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
ประธานกรรมการ
นายวันชัย รัตนพรม
นายแพทย์สุธี ธิติมุทา
พญ.จันทรทิพย์ จิตรวงค์
นางสาวยุพิน นำปูนศักดิ์
กรรมการ/เลขานุการ
รองประธาน
กรรมการคนที่1
รองประธาน
กรรมการคนที่2
กรรมการ/เหรัญญิก
นางปราณี ลิ้นฤาษี
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
นายสังวรณ์ ศรีวิชัย
น.ส.เบญญ์จพิศ หวลกาพย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นางบุษบา อนุศีกดิ์
นางมาลีวรรณ เกษตรทัต
นายโรม ชนะเดช
นายนฤทธิ์ มณีทอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 
นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี
นายพงศกร ตันติวรางกูร
 
 
กรรมการ
กรรมการ
 

ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายแพทย์วิทยา พลสีลานายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณนายแพทย์ธีรศักดิ์ คทวณิชนายสุเทพ พจน์สุจริตทันตแพทย์กมล เลาหกุล