สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

ผู้สอบบัญชี
รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์

คณะกรรมการบริหาร ชุดที่38/2561
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
ประธานกรรมการ
นายวรกิจ ศรีผดุงอำไพ
พญ.จันทรทิพย์ จิตรวงค์
นายกำจร ตันติวรานุรักษ์
นายศรีพรหม กาสกูล
กรรมการ/เลขานุการ
รองประธาน
กรรมการคนที่1
รองประธาน
กรรมการคนที่2
กรรมการ/เหรัญญิก
นายแพทย์สุธี ธิติมุทา
นางประนอม วิธี
นางสาวยุพิน นำปูนศักดิ์
นายรังสรรค์ วัชรกาวิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายดำรงค์เดช มั่นใจวงค์
นายพัฒฑณา อินทะชัย
นายโรม ชนะเดช
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 
นางปราณี ลิ้นฤาษี
นางมาลีวรรณ เกษตรทัต
 
 
กรรมการ
กรรมการ
 

ที่ปรึกษาสหกรณ์
###### ############ ############ ######