สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ฝ่ายจัดการ
นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ
ผู้จัดการสหกรณ์
นางสายสุนีย์ ราชฉวาง
จนท.อาวุโส ด้านการเงิน
นางประยูรศรี วันชัย
จนท.อาวุโส ด้านบัญชี
นางสาวดนยา จุมปามัญ
จนท. สินเชื่อ
นางสาวภรัณยา นันทะกูล
จนท. สินเชื่อ
นางปราณี จินะกาศ
จนท. ธุรการ
นายธนากร สืบจากติ๊บ
จนท. เทคโนโลยีสารสนเทศ