สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ฝ่ายจัดการ
นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ
ผู้จัดการสหกรณ์
นางสายสุนีย์ ราชฉวาง
จนท.อาวุโส ด้านการเงิน
นางประยูรศรี วันชัย
จนท.อาวุโส ด้านการเงิน


ธนากร สืบจากติ๊บ

นางสาวดนยา จุมปามัญ
จนท. สินเชื่อ
นางปราณี จินะกาศ
จนท. ธุรการ
นางสาวภรัณยา นันทะกูล
จนท. การเงินและบัญชี
นายธนากร สืบจากติ๊บ
จนท. เทคโนโลยีสารสนเทศ