สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ทำเนียบประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ชุดที่
ชื่อ สกุล
ประจำปี
44
นายเนตร พงษ์ตุ้ย (ปัจจุบัน)
2567
43
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
2566
42
นายสมาน พรวิเศษศิริกุล
2565
41
นายสมาน พรวิเศษศิริกุล
2564
40
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
2563
39
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
2562
38
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
2561
37
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
2560
36
นายแพทย์สุธี ธิติมุทา
2559
35
นายแพทย์สุธี ธิติมุทา
2558
34
นายแพทย์สุธี ธิติมุทา
2557
33
นายแพทย์สุธี ธิติมุทา
2556
32
นายแพทย์วรพจน์ พิทักษ์ดำรงวงศ์
2555
31
นายแพทย์วรพจน์ พิทักษ์ดำรงวงศ์
2554
30
นายแพทย์ธีรศักดิ์ คทวณิช
2553
29
นายแพทย์ธีรศักดิ์ คทวณิช
2552
28
นายแพทย์สุธี ธิติมุทา
2551
27
นายแพทย์สุธี ธิติมุทา
2550
26
นายแพทย์ชูชาติ พรนิมิตร
2549
25
นายแพทย์ชูชาติ พรนิมิตร
2548
24
นายแพทย์ชูชาติ พรนิมิตร
2547
23
นายแพทย์ชูชาติ พรนิมิตร
2546
22
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล
2545
21
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล
2544
20
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล
2543
19
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล
2542
18
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล
2541
17
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล
2540
16
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล
2539
15
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล
2538
14
นายแพทย์อนุสรณ์ สิทธิราษฎร์
2537
13
นายแพทย์อนุสรณ์ สิทธิราษฎร์
2536
12
นายแพทย์อนุสรณ์ สิทธิราษฎร์
2535
11
นายแพทย์อนุสรณ์ สิทธิราษฎร์
2534
10
นายแพทย์อนุสรณ์ สิทธิราษฎร์
2533
9
นายสมทรง รักษ์เผ่า
2532
8
นางมนฤดี ณ สงขลา
2531
7
นางมนฤดี ณ สงขลา
2530
6
นางมนฤดี ณ สงขลา
2529
5
นายแพทย์อนันต์ ลาภสมทบ
2528
4
นายแพทย์อนันต์ ลาภสมทบ
2527
3
-
2526
2
-
2525
1
-
2524