สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มคำขอต่างๆทั้งหมด

แบบฟอร์มสหประกันชีวิต
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์
คำขอกู้และสัญญากู้เงินฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สำหรับสมาชิกสามัญ 2562
หนังสือยินยอมให้หักเงินสวัสดิการ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับเพื่อชำระหนี้
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(บุคคลในครอบครัว)
หนังสือรับรองของหน่วยงาน
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
แบบรายงานสุขภาพตนเอง สส.ชสอ
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์(สามัญ)
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์(สมทบ)
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. สามัญ
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภท สมทบ
แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
หนังสือคำยินยอม ของคู่สมรส
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
หนังสือรับรองการมีภาระหนี้/ไม่มีภาระหนี้ต่อธนาคารออมสิน
ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
หนังสือขอตรวจสอบสิทธิ์การค้ำประกันเงินกู้
แบบฟอร์มคำขอทำสมุดคู่ฝาก
ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
เข้าสู่ระบบสมาชิก