สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มสหกรณ์ทั้งหมด

คำขอเงินกู้พิเศษธนทรัพย์ (หุ้น)
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้พิเศษธนทรัพย์
โครงการกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 สำหรับสมาชิกสามัญ
แบบขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ
หนังสือยินยอมให้หักหุ้นหนี้จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคารกรุงไทยATM
แบบฟอร์ม ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการพักชำระต้นเงินกู้สามัญ
ขอหนังสือรับรองหุ้น - หนี้ ของสหกรณ์
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญ
สัญญาการชดใช้เงินแก่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
แบบขอรับทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก
คำขอกู้เงินสามัญ
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์
หนังสือยินยอมให้หักเงินสวัสดิการ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับเพื่อชำระหนี้
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(บุคคลในครอบครัว)
หนังสือรับรองของหน่วยงาน
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
หนังสือคำยินยอม ของคู่สมรส
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์

เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
ฉุกเฉิน 6.20%
สามัญหุ้น 6.20%