สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ สาย 3ทั้งหมด

หนังสือแจ้งความประสงค์ สาย 3
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฌาปนกิจ สาย 3
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประเภทสมทบ กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี สฌ.สธ.ลพ.3
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประเภทสามัญ กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี สฌ.สธ.ลพ.3
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประเภทสมทบ อายุไม่เกิน 60 ปี สฌ.สธ.ลพ.3
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประเภทสามัญ อายุไม่เกิน 60 ปี สฌ.สธ.ลพ.3

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน