สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โดย งานประชาสัมพันธ์/ไอที  อัพเดท วันที่ 3 พ.ย. 2563

วิสัยทัศน์ (Vision)
     “ เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศ ”
พันธกิจ (Mission)
     1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงิน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     4. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
     5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
     6. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและจิตอาสา

เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.20%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.20%

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ