สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

มอบเกียรติบัตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 29 ม.ย. 2562 เวลา 00:00:00น.  1513


    เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ณ ศาลาการจังหวัดลำพูน

 

     ทั้งนี้ นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่นแยกตามประเภทที่กำหนดเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน และเป็นแบบอย่างแก่สถาบันเกษตรกรอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง   

   กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามแนวทางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นไว้ 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับกรม  ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4  แห่ง  โดยสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป  ได้แก่  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ประเภทสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ หรือในพื้นที่โครงการหลวง  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด ขณะที่ กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561  กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่  กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ